Privatlivspolitik

Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13 er Safe IT-Solutions ApS som dataansvarlig forpligtet til at levere en række oplysninger til virksomhedens kunder i forbindelse med, at Safe IT-Solutions ApS behandler personoplysninger på vores hjemmeside.

1) DATAANSVARLIG

Kontaktoplysninger:

Safe IT-Solutions ApS
Algade 131
4760 Vordingborg

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger:

Matias Aabye 
Mail: matias@safe-it.nu
Telefon: + 45 31535496

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG:

Kundeoplysninger:
Hvis du er kunde hos Safe IT-Solutions ApS, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn eller navn på relevante kontaktpersoner

 • Adresse

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer og mobilnummer

 • Eventuelt stilling

 • Ordrehistorik

 • Faktura- og betalingshistorik

 • Eventuelt rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Vi skal benytte nævnte oplysninger for at kunne etablere og gennemføre kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.
Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede eller håndtering forud for en aftale på den registreredes anmodning

 • Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere:
Hvis du ønsker at søge en stilling ved Safe IT-Solutions ApS, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn

 • Adresse

 • Mailadresse

 • Telefonnummer og mobilnummer

 • Ansøgning

 • CV

 • Uddannelsespapirer

 • Billede

 • Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlægges ansøgningen

Vi skal benytte oplysninger for at kunne håndtere og vurdere både indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag og uopfordrede ansøgninger.
Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Opfyldelse af en aftale med den registrerede eller gennemførsler forud for en aftale på den registreredes anmodning

 • Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ét år)

Oplysninger om besøgende på hjemmeside eller modtagere af nyhedsbrev:
Vi behandler følgende oplysninger om dig, hvis du besøger vores hjemmeside eller modtager vores nyhedsbrev:

 • Navn (nyhedsbrev)

 • Mailadresse (nyhedsbrev)

Vi benytter oplysningerne til markedsføring.
Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

 • Samtykke

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:
En tredjemand kan få videregivet personoplysninger, vi indsamler om dig, såfremt der er et formål hermed.
Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.
Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.
Vi har sikret, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Det har vi gjort ved at indhente databehandleraftaler med alle databehandlere.
I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER:
Når vi ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne, sletter alle personoplysninger.
Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
Vi gemmer uopfordrede ansøgninger, som vi har fået samtykke til at gemme, op til 1 år efter modtagelse.
Hvis samtykke tilbagekaldes eller der ikke længere er et formål med opbevaring, sletter vi også øvrige oplysninger. 

5) FORTROLIGHED
Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER
Du har en række rettigheder i forbindelse med Safe IT-Solutions behandling af oplysninger om dig, jf. Databeskyttelsesforordningen.
Du skal kontakte Safe IT-Solutions ApS pr. mail på matias@safe-it.nu, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder kan du læse mere om dine rettigheder. Find vejledningen på www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiedeklaration

[cookie_declaration]

Scroll to Top